Qui som

Què és el GREMI Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona?

El Gremi es va constituir el 18 de maig de 1945. El Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona es la representació del col·lectiu de empresaris y empreses dedicades a la venda o comercialització d'articles relacionats amb les arts decoratives en general i especialment amb el mobiliari, d'interiorisme i la il·luminació en l'àmbit de la Província de Barcelona, sense perjudici que determinades activitats puguin ésser desenvolupades fora d'aquesta província.

Relació amb Organismes:

Organismes Locals:

Organismes Estatals:

Organismes Internacionals:

Qui l'integra?

Els integrants del Gremi son tots els empresaris, persones físiques o jurídiques, amb establiment obert al públic, que es dedica a la venda o comercialització d'articles decoratius en general, i especialment amb el mobiliari, d'interiorisme i la il·luminació.

Quina finalitat té?

L'art. 2 dels estatuts del Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona, les seves finalitats són la representació, gestió, defensa i foment dels interessos econòmico-socials comuns dels seus membres; prestació de serveis de interès comú per als associats; formació professional, promoció comercial, administració dels seus recursos patrimonials.

Què fa?

El Govern de la Associació està a càrrec de dos òrgans importants, tot seguit els expliquen les característiques i finalitats de cadascú:

Assemblea General

Formen part tots els socis, i es l'òrgan suprem del Gremi Provincial de Comerç de Mobles de Barcelona. La assemblea es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l'any, durant el primer trimestre per censurar la gestió dels òrgans socials, aprovar el programa o pla d'actuació de l'Associació.

Junta Directiva

Es l'òrgan govern o executiu de l'Associació, integrat per un màxim de 11 persones i un mínim de 7 persones, càrrecs que recauran en socis amb almenys tres anys d'antiguitat en l'Associació. Pot acordar la constitució de comissions, i delegar-hi la preparació i execució d'assumptes de la seva competència, en els termes que en l'acord de creació s'indiquin.