Qui som

Què és el GREMI Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona?

El Gremi es va constituir el 18 de maig de 1945. És la representació del col·lectiu d'empresaris i empreses dedicades a la venda o comercialització d'articles relacionats amb les arts decoratives en general, i especialment amb el mobiliari, l'interiorisme i la il·luminació en l'àmbit de la província de Barcelona, sense perjudici que determinades activitats es puguin desenvolupar fora d'aquesta província.

Relació amb organismes:

Organismes locals:

Organismes Estatals:

Organismes Internacionals:

Qui l'integra?

Els integrants del Gremi són tots els empresaris, persones físiques o jurídiques, amb establiment obert al públic, que es dedica a la venda o comercialització d'articles decoratius en general, i especialment relacionats amb el mobiliari, l'interiorisme i la il·luminació.

Quina finalitat té?

L'article 2 dels estatuts del Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona diu que les seves finalitats són la representació, gestió, defensa i foment dels interessos economicosocials comuns dels seus membres; prestació de serveis d'interès comú per als associats; formació professional, promoció comercial i administració dels seus recursos patrimonials.

Què fa?

El govern de l'associació està a càrrec de dos òrgans importants, que tenen les següents característiques i finalitats:

Assemblea General

En formen part tots els socis, i es l'òrgan suprem del Gremi Provincial de Comerç de Mobles de Barcelona. L'assemblea es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l'any, durant el primer trimestre, per censurar la gestió dels òrgans socials i aprovar el programa o pla d'actuació de l'associació.

Junta Directiva

És l'òrgan de govern executiu de l'associació, integrat per un màxim d'11 persones i un mínim de 7, càrrecs que recauran en socis amb almenys tres anys d'antiguitat en l'associació. Pot acordar la constitució de comissions, i delegar-hi la preparació i execució d'assumptes de la seva competència, en els termes que en l'acord de creació s'indiquin.