Avis legal

Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona informa els usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar-li les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer.

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

A l'efecte de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se a tot moment a l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona, podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o ben relatius a tercers amb els quals intervingui algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona, domiciliat en C/ Muntaner, 48-50, 1º 3ª, 08011 - Barcelona o enviar un e-mail a info@moblescat.es, amb la finalitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.